Busro Lana Az Zahir, Lirik Sholawat Busro Lana

 

Lirik Sholawat Busro Lana Az Zahir
Busro Lana


Busro Lana Nilnal Muna, Zalal Anaa Wafal Hana

Waddaruan jazawa Dah, Walbisruad Hamu'lana


Reff.

Busro Lana Nilnal Muna, Zalal Anaa Wafal Hana

Waddaruan jazawa Dah, Walbisruad Hamu'lana


Yaa Toybatuu Madha Naku, Wafiykikod Hollar Rosul

Wakulluna Narjuwusul, Limuhammadin Nabiyina


Reff.

Busro Lana Nilnal Muna, Zalal Anaa Wafal Hana

Waddaruan jazawa Dah, Walbisruad Hamu'lana


Yaa Roudotal Hadhi Syafii', Washohibati Hiwalbaki

Uktub Lana Nahwul Jami', Ziyarotal Li Habibina


Reff.

Busro Lana Nilnal Muna, Zalal Anaa Wafal Hana

Waddaruan jazawa Dah, Walbisruad Hamu'lana


Dhoha Rodhinul Muaiya, Biduhurin Nabi Ahmad

Ya Hanna Nabi Muhammad, Dhalikal Fadlu Minallah

Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... 


Reff.

Dhoha Rodhinul Muaiya, Biduhurin Nabi Ahmad

Ya Hanna Nabi Muhammad, Dhalikal Fadlu Minallah

Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... 


Shollu Ala khoiril Anam, Almusthofa Badri Tamam

Shollu Alaihi Wassalimu Yasfa' Lana Yauma Sihaa

Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... 


Reff.

Dhoha Rodhinul Muaiya, Biduhurin Nabi Ahmad

Ya Hanna Nabi Muhammad, Dhalikal Fadlu Minallah

Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... Ya Hanana... 


 << Kembali 


SEMOGA BERMANFAAT.


Post a Comment

Previous Post Next Post